نقشه برداری
نقشه برداری شاخه ای است از ریاضیات عملی که در آن هدف، تعیین شکل زمین و یا مساحت قطعاتی از سطح زمین و عوارض موجود روی آن است این عوارض که همان پستی و بلندی زمین است به وسیله خطوط تراز(منحنی میزان) و پروفیل ها (مقاطع زمین) نشان داده می شوند. در عمل نقشه برداری به کلیه اعمالی گفته می شود که نقشه زمین را تهیه کند و یا آنکه نقشه تهیه شده را روی زمین پیاده نماید.اعمالی که موجب تهیه و یا پیاده کردن نقشه می شود.
• هدف از نقشه برداری
نقشه برداری علم تکنیک تعیین دقیق موقعیت سه بعدی نقاط روی سطح زمین می باشد که هدف از آن انجام مشاهداتی نظیر اندازه گیری طول و زاویه بین نقاط مذکور برای تهیه نقشه می باشد.
• ثبت شرکت نقشه برداری
برای ثبت شرکت نقشه برداری در ابتدا باید یک شرکت ثبت نمود. برای این منظور، می توان در قالب های شرکت با مسئولیت محدود و یا شرکت سهامی خاص اقدام نمود. پس از تعیین قالب،برای ثبت شرکت نیاز به شرایط و مدارکی است که در ذیل به آن می پردازیم.
• شرایط ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود :
– حضور حداقل 2 نفر به عنوان عضو
– تعهد با پرداخت کل سرمایه
– سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.
• مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت نقشه برداری با مسئولیت محدود :
– فتوکپی کارت ملی و شناسنامه
– اقرار نامه امضا شده
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه لز دفاتر پلیس + 10
– دریافت مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
• شرایط لازم جهت ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص عبارتند از :
– حداقل آورده نقدی یک میلیون ریال
– حداقل 35 درصد سرمایه برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص باید نقداَ پرداخت شود.
– حداقل 3 نفر عضو به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید نسبت فامیلی با اعضاء داشته باشند.
• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت نقشه برداری سهامی خاص :
– اصل گواهی عدم سوء پیشنه کیفری برای تمامی اعضاء
– تصویر مدارک شناسایی اعضاء شامل (کارت ملی و شناسنامه)
– امضاء اقرار نامه
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع ثبت
– ( تنظیم وکالتنامه به نام وکیل در صورتی که امور ثبت شرکت سهامی خاص توسط وکیل انجام شود ).
جهت ثبت انواع شرکت تجاری با ما تماس بگیرید.